ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET GETROUWHEIDSPROGRAMMA SPRINGFIELD CLUB

Leden van de Springfield Club (hierna ‘het lid/de leden’ genoemd) die deelnemen aan het getrouwheidsprogramma van de Springfield Club (hierna ‘getrouwheidsprogramma van Springfield’ genoemd), kunnen het volgende verkrijgen: • Kortingen (hierna ‘Springfield Money’ genoemd) in alle winkels van Springfield (behalve corners en outlets in de Galeries Lafayette en in BHV) en in de online shop myspringfield.com (hierna samen ‘de winkels van Springfield’ genoemd). In belgië zijn in dit verband de voorwaarden van kracht die zijn voorzien in het wetboek van economisch recht, boek vi ‘marktpraktijken en consumentenbescherming’. • Bijkomende voorrechten en exclusieve promoties. Voor het getrouwheidsprogramma van Springfield gelden deze algemene voorwaarden (hierna de ‘algemene voorwaarden’ genoemd). Het lid gaat akkoord met die voorwaarden en verbindt zich ertoe ze na te leven. Om deel te nemen aan het getrouwheidsprogramma van Springfield moeten leden de algemene voorwaarden aanvaarden en ondertekenen, het inschrijvingsformulier invullen met hun persoonsgegevens en het afgeven aan de kassa van een winkel van Springfield in België, op het moment van de aankoop. Ze ontvangen dan een lidkaart van Springfield (hierna de ‘lidkaart’ genoemd). In alle winkels en op de website van Springfield (myspringfield.com) is er een exemplaar van de algemene voorwaarden beschikbaar. Wanneer een klant een aankoop doet als lid van de Springfield Club, wordt hij/zij geacht de inhoud van de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

1. Eigendom/communicatie Elk lid krijgt een persoonlijk en onoverdraagbaar lidnummer. Het lidnummer is gekoppeld aan de voor- en achternaam van een meerderjarige natuurlijke persoon die in België woont. Alle communicatie tussen Quiral Belgique NV en het lid via de website myspringfield.com, via sms, e-mail of telefoon, via de klantendienst en/of per post wordt als geldig beschouwd.

2. Verplichtingen A. Het lid verbindt zich tot het volgende: 1. De algemene voorwaarden van het getrouwheidsprogramma van Springfield naleven, in het bijzonder de gebruiksvoorwaarden; 2. Zich identificeren als lid door zijn lidkaart en – als het daar om gevraagd wordt – een identiteitsbewijs te tonen. Alleen zo kan het Springfield Money verdienen en/of gebruiken tijdens een aankoop; 3. De klantendienst onmiddellijk inlichten bij verlies of diefstal van zijn lidkaart (de klantendienst is bereikbaar van maandag tot zaterdag, van 10 tot 18 uur op het nummer 078/150 075); 4. Quiral Belgique, S.A. onmiddellijk op de hoogte brengen als er iets verandert in zijn persoonsgegevens, in het bijzonder in zijn contactgegevens (e-mail en gsm). B. Quiral Belgique, S.A. van zijn kant verplicht zich tot het volgende: 1. De lidkaart annuleren op vraag van de eigenaar of na aangifte van diefstal of verlies, de kaart vervangen volgens de vastgelegde procedures en de met de vorige kaart verdiende punten overdragen op de nieuwe lidkaart; 2. De persoonsgegevens die worden ingezameld via het inschrijvingsformulier van het programma vertrouwelijk behandelen en deze bijwerken zoals bedoeld in artikel 6 inzake de vertrouwelijkheid van gegevens; 3. Het lid via de klantendienst te woord staan in het geval van incidenten (de klantendienst is bereikbaar van maandag tot zaterdag, van 10 tot 18 uur op het nummer 078/150 075).

3. Gebruiksvoorwaarden A) het lid moet zich aan de hand van zijn lidkaart identificeren bij elke aankoop in om het even welke winkel van Springfield in België, frankrijk (met uitzondering van de corners in n de Galeries Lafayette en in BHV), Spanje en Portugal. Het aankoopvolume wordt geregistreerd op de lidkaart. Wanneer er zich nog andere landen aansluiten bij het getrouwheidsprogramma van Springfield, wordt dat aan het lid meegedeeld via de communicatiemiddelen die zijn vermeld in artikel 1 van de algemene voorwaarden. Het lid gaat er expliciet mee akkoord dat het getrouwheidspunten (Springfield Money) kan verzamelen met aankopen in alle winkels van Springfield die deel uitmaken van de Springfield Club, ongeacht of ze in België of in het buitenland gevestigd zijn, maar dat het alleen in het land waar de lidkaart werd uitgegeven zijn verdiende Springfield Money kan gebruiken om te profiteren van de voordelen die verbonden zijn aan de getrouwheidskaart. . B) Het lid verdient Springfield Money afhankelijk van zijn aankoopvolume in alle landen die deelnemen aan het getrouwheidsprogramma van Springfield, op voorwaarde dat het zijn lidkaart toont bij elke aankoop. Aankopen kunnen in geen geval na de aankoopdatum op de lidkaart worden gezet. Voor de berekening van het totale aankoopvolume worden alle aankopen die op eenzelfde datum en in eenzelfde winkel van Springfield zijn gedaan, beschouwd als één aankoop. C) Als het tijdens bepaalde promotieperiodes niet mogelijk is om met Springfield Money te betalen, wordt het lid daarvan op de hoogte gebracht in de algemene voorwaarden van de betreffende promotie. Tijdens dergelijke periodes kan het lid met zijn aankopen in winkels van Springfield wel Springfield Money blijven verdienen. D) Het volledige saldo aan Springfield Money moet in één aankoop worden besteed. Het is nooit mogelijk om maar een deel van het Springfield Money te gebruiken. E) Het Springfield Money kan op de dag van de aankoop zelf al worden gebruikt (tenzij in het geval van voorgaand punt c), in elke winkel van Springfield in het land waar de lidkaart is uitgeven, namelijk België. F) wanneer het lid gekochte producten retourneert, moet het aankoopbewijs tonen en zich identificeren, zodat het met de geannuleerde aankoop verdiende Springfield Money kan worden geannuleerd. Wanneer alle artikelen van een aankoop worden geretourneerd, wordt al het met die aankoop verdiende Springfield Money geannuleerd. Wanneer slechts een deel van de artikelen wordt geretourneerd, wordt het overeenkomstige deel van het met de aankoop verdiende Springfield Money geannuleerd. Wanneer het lid Springfield Money had gebruikt voor de aankoop waarvan hij artikelen retourneert, wordt dat Springfield Money als volgt terugbetaald: eerst wordt het Springfield Money dat is gebruikt bij de aanvankelijke aankoop evenredig verdeeld over alle artikelen, afhankelijk van hun prijs. Vervolgens wordt het bedrag dat overeenkomt met het geretourneerde artikel terugbetaald door het te crediteren op de lidkaart. Het gecrediteerde Springfield Money behoudt de oorspronkelijke vervaldatum. Als het Springfield Money dat is gebruikt tijdens de aankoop, vervallen is op het ogenblik dat de artikelen worden geretourneerd, kan het niet worden gecrediteerd. G) op de website myspringfield.com en/of op het kasticket kan het lid nagaan hoeveel Springfield Money het heeft verdiend. H) het Springfield Money dat met een aankoop wordt verdiend, is geldig tot een (1) jaar na die aankoop. Telkens als het lid met Springfield Money betaalt, wordt het saldo weer op nul gezet, zoals voorzien in punt 3.c) van de algemene voorwaarden. I) Springfield Money kan niet worden gebruikt om een cadeaubon of een tegoedbon van Springfield te kopen. Bij de aankoop van een cadeaubon kan met het overeenkomstige bedrag wel Springfield Money worden verdiend. Bij een aankoop met een cadeauticket en/of cadeaubon kan het lid geen Springfield Money verdienen en kan het evenmin betalen met het Springfield Money op zijn lidkaart, zelfs als het aankoopbedrag hoger is dan het bedrag op het cadeauticket en/of de cadeaubon.

4. Annulering Als de wettelijke verplichtingen of algemene voorwaarden niet worden nageleefd, kan Quiral Belgique, S.A. de lidkaart van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving annuleren. Het lid is verplicht de lidkaart op eenvoudig verzoek terug te geven aan Quiral Belgique, S.A. Het lid kan de lidkaart ook te allen tijde annuleren door zich schriftelijk te richten tot Quiral Belgique, S.A. het moet een kopie van zijn identiteitskaart bij zijn verzoek voegen. Wanneer de lidkaart wordt geannuleerd, gaan alle voordelen die eraan verbonden zijn verloren. Quiral Belgique, S.A. behoudt zich het recht voor om het getrouwheidsprogramma van Springfield te allen tijde te annuleren. In dat geval kan het lid zijn Springfield Money gebruiken binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf de datum waarop het getrouwheidsprogramma wordt stopgezet. De leden worden op de hoogte gebracht van de annulering via myspringfield.com en/of in de winkels van Springfield.

5. Wijziging van de voorwaarden Quiral Belgique, S.A.. behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zal Quiral Belgique, S.A. de leden op voorhand inlichten via myspringfield.com en/of in de winkels van Springfield. Als het lid niet reageert op die mededeling, wordt het geacht akkoord te gaan met de wijzigingen. Als het lid niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet het Quiral Belgique, S.A. daarvan op de hoogte brengen. Zijn lidkaart wordt dan geannuleerd in overeenstemming met artikel 4 van de algemene voorwaarden.

6. Vertrouwelijkheid van de gegevens Hier informeren we je over de voornaamste aspecten in verband met de verwerking van je gegevens. We vertellen ook waar je meer informatie kunt vinden over privacy: Wie is verantwoordelijk voor de ingezamelde gegevens? Quiral Belgique, S.A en TENDAM S.A. Met welk doeleinde worden de gegevens ingezameld? Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een gerechtvaardigd belang van TENDAM in verband met profilering. Wie ontvangt de gegevens? Tendam Retail Services, S.A., als verwerkingsverantwoordelijke. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is. Welke rechten heb jij? Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan (je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen geen offertes van onze merken te ontvangen). Je kunt je gegevens ook overdragen. Je kunt je rechten uitoefenen in de sectie ‘privacy’ van springfieldclub.com. Je moet je daarvoor aanmelden met je gebruikersnaam en wachtwoord. Bijkomende informatie: uitgebreidere informatie over ons privacybeleid vind je op onze website en in onze winkels. Kruis het vakje aan om aan te geven dat je instemt met de volgende doeleinden: De diensten beheren en commerciële berichten van de Springfield Club verzenden, onder andere door middel van alle elektronische middelen voor communicatie van op afstand; je informeren over de producten van onze merken (Cortefiel, Fifty Factory, Pedro del Hierro y Women’Secret). Als je geen toestemming geeft, kun je geen lid worden van de Club. Wij informeren je dat wij profielen kunnen samenstellen voor marketingdoeleinden, om jou berichten te bezorgen die jou kunnen interesseren.

7. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In het geval van een geschil met betrekking tot het getrouwheidsprogramma van Springfield is alleen de belgische wet van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd, aangezien Quiral Belgique NV in Brussel gevestigd is.