WETTELIJKE KENNISGEVING

Deze wettelijke bepalingen regelen het gebruik van de service van de Website springfieldclub.com (hierna de "Website") die Cortefiel, SA ter beschikking stelt van de Internetgebruikers.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

©Cortefiel, S.A. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie van deze Website, het grafisch ontwerp evenals de broncode zijn een werk waarvan de intellectuele eigendom aan Cortefiel, S.A. toebehoort. De internetgebruikers die toegang hebben tot deze Website kunnen deze gegevens op hun beeldscherm weergeven en informatie downloaden of privé weergeven op hun computersysteem, op voorwaarde dat de weergegeven elementen later niet overgedragen worden aan derden of op een server geïnstalleerd worden die op Internet of op een lokaal computernetwerk is aangesloten. De verspreiding, wijziging, overdracht, openbare mededeling en welke andere handeling ook die niet uitdrukkelijk werd toegestaan door de titularis van de exploitatierechten, zijn verboden. De schending van één van de vermelde rechten kan een overtreding van deze bepalingen inhouden, evenals een misdrijf dat bestraft zal worden in overeenstemming met het artikel 270 en volgende van het in voege zijnde Strafwetboek.

springfield® en het logo zijn geregistreerde handelsmerken van Cortefiel, S.A. Ieder gebruik ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de titularis is volledig verboden. spf.com is een door Cortefiel, S.A. geregistreerde domeinnaam.

De domeinnamen van Cortefiel, S.A. mogen niet gebruikt worden in verband met andere producten of diensten die niet van dit bedrijf zijn en mogen niet gebruikt worden op een manier die verwarring zou kunnen veroorzaken bij onze klanten of die Cortefiel, S.A. in diskrediet zou kunnen brengen

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Cortefiel, S.A. is vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid die voortvloeit uit:

  • a. Fouten in de Website die te wijten zijn aan overmacht, toevallige omstandigheden of andere oorzaken waar ze geen schuld aan hebben.
  • b. Technische en/of mechanische problemen of virussen die optreden tijdens de internetverbinding (hetzij via de Website van Cortefiel, S.A. o Websites van derden), in de computersystemen (software en hardware) of in de elektronische documenten en bestanden die in de computersystemen opgeslagen zijn..
  • c. De toegang van minderjarigen tot de inhoud van de Website. De ouders of voogden zijn verantwoordelijk om een geschikte controle uit te oefenen over de activiteit van hun kinderen of minderjarigen ten laste.

Cortefiel, S.A. is evenmin verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, update en rechtmatigheid van de inhoud van de sites die, in voorkomend geval, door het bedrijf gesuggereerd worden of waarvan een link is opgenomen. Cortefiel, S.A. is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid tegenover de gebruiker betreffende de wettelijke gebruiksvoorwaarden en de inhoud van de verschillende gesuggereerde Websites of waarvan een link is opgenomen door Cortefiel, S.A.. Het wordt aan het oordeel van de gebruiker overgelaten om deze te aanvaarden of niet.

Cortefiel, S.A. is niet aansprakelijk voor de mededelingen die, inclusief de naam springfield, niet op voorhand werden toegestaan. In dit verband delen we mee dat alle mededelingen met betrekking tot acties of oproepen om deel te nemen aan één of ander evenement in verband met het merk, steeds op de officiële Website gepubliceerd worden.

Deze site gebruikt het lettertype BEBAS NEUE,eigendom van Svetoslav Simov / Fontfabric (http://www.fontfabric.com)