WETTELIJKE KENNISGEVING

Deze wettelijke bepalingen regelen het gebruik van de service van de Website springfieldclub.com (hierna de "Website") die Tendam Retail, SA ter beschikking stelt van de Internetgebruikers.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

©Tendam Retail, S.A. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie van deze Website, het grafisch ontwerp evenals de broncode zijn een werk waarvan de intellectuele eigendom aan Tendam Retail, S.A. toebehoort. De internetgebruikers die toegang hebben tot deze Website kunnen deze gegevens op hun beeldscherm weergeven en informatie downloaden of privé weergeven op hun computersysteem, op voorwaarde dat de weergegeven elementen later niet overgedragen worden aan derden of op een server geïnstalleerd worden die op Internet of op een lokaal computernetwerk is aangesloten. De verspreiding, wijziging, overdracht, openbare mededeling en welke andere handeling ook die niet uitdrukkelijk werd toegestaan door de titularis van de exploitatierechten, zijn verboden. De schending van één van de vermelde rechten kan een overtreding van deze bepalingen inhouden, evenals een misdrijf dat bestraft zal worden in overeenstemming met het artikel 270 en volgende van het in voege zijnde Strafwetboek.

springfield® en het logo zijn geregistreerde handelsmerken van Tendam Retail, S.A. Ieder gebruik ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de titularis is volledig verboden. spf.com is een door Tendam Retail, S.A. geregistreerde domeinnaam.

De domeinnamen van Tendam Retail, S.A. mogen niet gebruikt worden in verband met andere producten of diensten die niet van dit bedrijf zijn en mogen niet gebruikt worden op een manier die verwarring zou kunnen veroorzaken bij onze klanten of die Tendam Retail, S.A. in diskrediet zou kunnen brengen

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Tendam Retail, S.A. is vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid die voortvloeit uit:

  • a. Fouten in de Website die te wijten zijn aan overmacht, toevallige omstandigheden of andere oorzaken waar ze geen schuld aan hebben.
  • b. Technische en/of mechanische problemen of virussen die optreden tijdens de internetverbinding (hetzij via de Website van Tendam Retail, S.A. o Websites van derden), in de computersystemen (software en hardware) of in de elektronische documenten en bestanden die in de computersystemen opgeslagen zijn..
  • c. De toegang van minderjarigen tot de inhoud van de Website. De ouders of voogden zijn verantwoordelijk om een geschikte controle uit te oefenen over de activiteit van hun kinderen of minderjarigen ten laste.

Tendam Retail, S.A. is evenmin verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, update en rechtmatigheid van de inhoud van de sites die, in voorkomend geval, door het bedrijf gesuggereerd worden of waarvan een link is opgenomen. Tendam Retail, S.A. is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid tegenover de gebruiker betreffende de wettelijke gebruiksvoorwaarden en de inhoud van de verschillende gesuggereerde Websites of waarvan een link is opgenomen door Tendam Retail, S.A.. Het wordt aan het oordeel van de gebruiker overgelaten om deze te aanvaarden of niet.

Tendam Retail, S.A. is niet aansprakelijk voor de mededelingen die, inclusief de naam springfield, niet op voorhand werden toegestaan. In dit verband delen we mee dat alle mededelingen met betrekking tot acties of oproepen om deel te nemen aan één of ander evenement in verband met het merk, steeds op de officiële Website gepubliceerd worden.

Deze site gebruikt het lettertype BEBAS NEUE,eigendom van Svetoslav Simov / Fontfabric (http://www.fontfabric.com)