Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij raden je daarom aan even de tijd te nemen om ons privacybeleid te lezen, te begrijpen en, als je dat wilt, te aanvaarden. Dit bijgewerkte document treedt in werking op 24 april 2018.

1.- Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens?

QUIRAL BELGIQUE, NV – BE-458.385.0790001
Vossendreef 2
1180 UKKEL
BELGIË
DPO: dpo@tendam.es
Tendam Retail, S.A. – CIF: A08099459.
Avenida del Llano Castellano, núm. 51
Madrid
913873401
DPO: dpo@tendam.es

QUIRAL BELGIQUE, NV en Tendam Retail, S.A. maken deel uit van een bedrijvengroep, hierna ‘TENDAM’ genoemd. Nog andere bedrijven behoren tot diezelfde groep, zoals TENDAM RETAIL SERVICES, S.A., dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensbestanden waar Tendam Retail, S.A. eigenaar van is.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bedrijven die deel uitmaken van TENDAM.

2.- Welke gegevens verwerken wij?

1.- Gegevens die jij ons hebt verstrekt via:

1.1.- Clubs van TENDAM:

Het betreft de volgende persoonsgegevens: e-mail, mobiel en vast telefoonnummer, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, plaats, provincie, identiteitskaart- of verblijfskaartnummer, geslacht en nationaliteit.

2.- Gegevens die jij ons niet rechtstreeks hebt verstrekt, maar die we hebben afgeleid met behulp van algoritmes (afgeleide gegevens):

Bedrijven gebruiken steeds meer gegevens die de betrokkenen niet bewust hebben verstrekt. Die zogenaamde ‘afgeleide’ gegevens worden verkregen door algoritmes toe te passen voor de analyse van verschillende soorten gegevens, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit sociale media en aankoopregisters. Op die manier stellen we profielen op, bv. om te weten te komen in welke mate onze klanten geïnteresseerd zijn in bepaalde producten, op welke momenten ze aankopen doen, welke smaak ze hebben, wat ze eerder al gekocht hebben, van welke aanbiedingen ze gebruik gemaakt hebben enz. We gebruiken ook gegevens uit tevredenheidsenquêtes, de oproepen naar onze klantendienst, de navigatie op de websites van TENDAM enz.

TENDAM analyseert in geen geval de sociale media van zijn klanten. Alle afgeleide gegevens die wij gebruiken, houden verband met jouw activiteiten en interactie met TENDAM.

3.- Met welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens met de volgende doeleinden, opslagperiodes en beperkingen betreffende de dienstverlening:

1.- Het lidmaatschap van onze getrouwheidsclubs beheren om je te kunnen informeren over de voordelen die je hebt als lid van onze Clubs.

punten verzamelen met je aankopen, kledingstukken van het huidige seizoen gratis laten verstellen, gratis parkeren in bepaalde parkings, op de hoogte blijven van evenementen (van onze en andere bedrijven), primeurs en aanbiedingen, en felicitaties en gepersonaliseerde geschenken ontvangen.

Hier vind je meer informatie over de contracten:

Als je niet akkoord gaat met dit doeleinde, kun je niet profiteren van de genoemde voordelen.

De verstrekte persoonlijke gegevens zullen bewaard worden zolang u ons niet verzoekt om deze te verwijderen, aangezien wij tot dat moment ervan uitgaan dat u lid wenst te blijven van de club.

2.- Profilering en marketing:

Voor dit doeleinde verzamelt en verwerkt TENDAM analysegegevens van je aankopen (bedragen, frequentie, gegevens van de fysieke winkel waar je koopt en/of de webshop, of je de voordelen als lid van een of meerdere van onze Clubs benut, je interesses en voorkeuren). Op basis van die informatie kan TENDAM je de producten en diensten aanbieden die jou interesseren, in plaats van andere.

De gegevensverwerking voor profilering en marketing is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van TENDAM. TENDAM heeft de belangen en rechten van de betrokkenen afgewogen, evenals de maatregelen die de verantwoordelijke heeft genomen om te voldoen aan zijn algemene verplichtingen op het vlak van evenredigheid en transparantie. Op die manier is TENDAM tot het volgende besluit gekomen:

  1. het effect op de fundamentele rechten en openbare vrijheden van de betrokkenen is beperkt;
  2. de betrokkene kan een dergelijke verwerking redelijkerwijze verwachten;
  3. de gegevensverwerking met voorgaande doeleinden geeft geen aanleiding tot uitsluiting, discriminatie, laster of situaties die de reputatie van de betrokkenen en/of het onderhandelingsvermogen in het gedrang brengen.

Als je van mening bent dat een dergelijke verwerking op de een of andere manier emotionele gevolgen kan hebben voor jou, doordat je als betrokkene de controle over je persoonsgegevens verliest, kun je jouw recht op inzage en/of bezwaar uitoefenen, of je vrijwillig uitsluiten zonder dat je je daarvoor hoeft te rechtvaardigen.

Je kunt dit doeleinde beperken door je recht op bezwaar uit te oefenen in je Privacyportal of door te e-mailen naar dpo@tendam.es.

De verstrekte persoonlijke gegevens zullen bewaard blijven zolang u ons niet verzoekt om deze te verwijderen.

4.- Wie ontvangt jouw gegevens?

De verwerkte persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar Tendam Retail Services, S.A. toe behoort, voor interne administratieve doeleinden, zoals de verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Tendam Retail Services, S.A. geeft je persoonsgegevens nooit door aan derden.

5.- Welke rechten heb je als je ons je gegevens verstrekt?

Lees en begrijp je rechten. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op via e-mail: dpo@tendam.esof via de klantendienst. Je vindt ook meer informatie in de gids voor burgers van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, op de volgende link:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf

Dit zijn jouw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens door TENDAM:

6.- Wat is het recht op inzage?

Je hebt het recht om van TENDAM uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de volgende gegevens in te zien: de verwerkingsdoeleinden; de categorieën van de verwerkte gegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; indien mogelijk de voorziene opslagperiode van de persoonsgegevens of anders de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen.

Als je een verzoek indient om dit recht uit te oefenen, zal TENDAM je een kopie bezorgen van de verwerkte persoonsgegevens. Als je het verzoek via elektronische weg indient, ontvang je de informatie in een gangbaar elektronisch formaat.

Je kunt dit recht om de zes maanden uitoefenen, tenzij er een legitieme reden is om binnen deze termijn van zes maanden meer dan een keer een verzoek in te dienen.

In het geval van verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag TENDAM een vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met het inwilligen van het verzoek. Die vergoeding moet overeenkomen met de werkelijke kosten van de verwerking van het verzoek.

TENDAM zal je binnen de maand informeren over de maatregelen die zullen worden getroffen naar aanleiding van je verzoek. In het geval van bijzonder complexe verzoeken, kan dat twee maanden langer duren. Wij zullen je dat dan binnen de eerste termijn van een maand laten weten. Als TENDAM beslist niet op je verzoek in te gaan, zullen we je informeren over de redenen daarvoor, binnen de termijn van één maand na je verzoek.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op inzage in te dienen, kun je hier klikken, à emailen naar dpo@tendam.es of een brief schrijven naar TENDAM S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

7.- Wat is het recht op rectificatie?

Je hebt het recht om aan TENDAM te vragen je persoonsgegevens te rectificeren als ze onjuist zijn. Rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden heb je het recht om je persoonsgegevens te laten aanvullen als ze onvolledig zijn, onder andere aan de hand van een bijkomende verklaring. Geef in je verzoek aan om welke gegevens het gaat en hoe we ze moeten rectificeren. Indien nodig moet je ook documenten toevoegen die aantonen dat de verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op rectificatie in te dienen, kun je hier klikken, e-mailen naar dpo@tendam.es of een brief schrijven naar TENDAM S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

8.- Wat is het recht op wissing, ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’?

Je hebt het recht om TENDAM te vragen jouw persoonsgegevens te wissen, met name in de volgende omstandigheden: ze zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt; je trekt je toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; je maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking; ze zijn onrechtmatig verwerkt.

Als de wissing voortvloeit uit de uitoefening van het recht op bezwaar tegen verwerking voor direct marketing, kan TENDAM je identificatiegegevens bewaren om toekomstige verwerking voor direct marketing te voorkomen.

Als TENDAM de persoonsgegevens geopenbaard heeft en verplicht is deze te wissen, dient TENDAM redelijke maatregelen te treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, teneinde de verwerkingsverantwoordelijken te informeren over jouw verzoek tot wissing van links naar, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

Het voorgaande is niet van toepassing: om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor de gegevensverwerking vereist is; om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van deze doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op wissing in te dienen, kun je hier klikken, e-mailen naar dpo@tendam.es of een brief schrijven naar TENDAM S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.