Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij raden je daarom aan even de tijd te nemen om ons privacybeleid te lezen, te begrijpen en, als je dat wilt, te aanvaarden. Dit bijgewerkte document treedt in werking op 24 april 2018.

1.- Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens?

QUIRAL BELGIQUE, NV – BE-458.385.0790001
Vossendreef 2
1180 UKKEL
BELGIË
info-privacidad@grupocortefiel.com
DPO: dpo@grupocortefiel.com
CORTEFIEL, S.A. – CIF: A08099459.
Avenida del Llano Castellano, núm. 51
Madrid
913873401
info-privacidad@grupocortefiel.com
DPO: dpo@grupocortefiel.com

QUIRAL BELGIQUE, NV en CORTEFIEL, S.A. maken deel uit van een bedrijvengroep, hierna ‘GRUPO CORTEFIEL’ genoemd. Nog andere bedrijven behoren tot diezelfde groep, zoals CORTEFIEL SERVICES, S.A., dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensbestanden waar CORTEFIEL, S.A. eigenaar van is.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bedrijven die deel uitmaken van Grupo Cortefiel.

2.- Welke gegevens verwerken wij?

1.- Gegevens die jij ons hebt verstrekt via:

1.1.- Clubs van GRUPO CORTEFIEL:

Het betreft de volgende persoonsgegevens: e-mail, mobiel en vast telefoonnummer, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, plaats, provincie, identiteitskaart- of verblijfskaartnummer, geslacht en nationaliteit.

2.- Gegevens die jij ons niet rechtstreeks hebt verstrekt, maar die we hebben afgeleid met behulp van algoritmes (afgeleide gegevens):

Bedrijven gebruiken steeds meer gegevens die de betrokkenen niet bewust hebben verstrekt. Die zogenaamde ‘afgeleide’ gegevens worden verkregen door algoritmes toe te passen voor de analyse van verschillende soorten gegevens, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit sociale media en aankoopregisters. Op die manier stellen we profielen op, bv. om te weten te komen in welke mate onze klanten geïnteresseerd zijn in bepaalde producten, op welke momenten ze aankopen doen, welke smaak ze hebben, wat ze eerder al gekocht hebben, van welke aanbiedingen ze gebruik gemaakt hebben enz. We gebruiken ook gegevens uit tevredenheidsenquêtes, de oproepen naar onze klantendienst, de navigatie op de websites van Grupo Cortefiel enz.

GRUPO CORTEFIEL analyseert in geen geval de sociale media van zijn klanten. Alle afgeleide gegevens die wij gebruiken, houden verband met jouw activiteiten en interactie met Grupo Cortefiel.

3.- Met welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens met de volgende doeleinden, opslagperiodes en beperkingen betreffende de dienstverlening:

1.- Het lidmaatschap van onze getrouwheidsclubs beheren om je te kunnen informeren over de voordelen die je hebt als lid van onze Clubs.

punten verzamelen met je aankopen, kledingstukken van het huidige seizoen gratis laten verstellen, gratis parkeren in bepaalde parkings, op de hoogte blijven van evenementen (van onze en andere bedrijven), primeurs en aanbiedingen, en felicitaties en gepersonaliseerde geschenken ontvangen.

Hier vind je meer informatie over de contracten:

Als je niet akkoord gaat met dit doeleinde, kun je niet profiteren van de genoemde voordelen.

De verstrekte persoonlijke gegevens zullen bewaard worden zolang u ons niet verzoekt om deze te verwijderen, aangezien wij tot dat moment ervan uitgaan dat u lid wenst te blijven van de club.

2.- Profilering en marketing:

Voor dit doeleinde verzamelt en verwerkt GRUPO CORTEFIEL analysegegevens van je aankopen (bedragen, frequentie, gegevens van de fysieke winkel waar je koopt en/of de webshop, of je de voordelen als lid van een of meerdere van onze Clubs benut, je interesses en voorkeuren). Op basis van die informatie kan GRUPO CORTEFIEL je de producten en diensten aanbieden die jou interesseren, in plaats van andere.

De gegevensverwerking voor profilering en marketing is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van GRUPO CORTEFIEL. GRUPO CORTEFIEL heeft de belangen en rechten van de betrokkenen afgewogen, evenals de maatregelen die de verantwoordelijke heeft genomen om te voldoen aan zijn algemene verplichtingen op het vlak van evenredigheid en transparantie. Op die manier is GRUPO CORTEFIEL tot het volgende besluit gekomen:

  1. het effect op de fundamentele rechten en openbare vrijheden van de betrokkenen is beperkt;
  2. de betrokkene kan een dergelijke verwerking redelijkerwijze verwachten;
  3. de gegevensverwerking met voorgaande doeleinden geeft geen aanleiding tot uitsluiting, discriminatie, laster of situaties die de reputatie van de betrokkenen en/of het onderhandelingsvermogen in het gedrang brengen.

Als je van mening bent dat een dergelijke verwerking op de een of andere manier emotionele gevolgen kan hebben voor jou, doordat je als betrokkene de controle over je persoonsgegevens verliest, kun je jouw recht op inzage en/of bezwaar uitoefenen, of je vrijwillig uitsluiten zonder dat je je daarvoor hoeft te rechtvaardigen.

Je kunt dit doeleinde beperken door je recht op bezwaar uit te oefenen in je Privacyportal of door te e-mailen naar dpo@grupocortefiel.com.

De verstrekte persoonlijke gegevens zullen bewaard blijven zolang u ons niet verzoekt om deze te verwijderen.

4.- Wie ontvangt jouw gegevens?

De verwerkte persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar CORTEFIEL SERVICIOS, S.A. toe behoort, voor interne administratieve doeleinden, zoals de verwerking van persoonsgegevens van klanten.

CORTEFIEL SERVICIOS, S.A. geeft je persoonsgegevens nooit door aan derden.

5.- Welke rechten heb je als je ons je gegevens verstrekt?

Lees en begrijp je rechten. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op via e-mail: dpo@grupocortefiel.comof via de klantendienst. Je vindt ook meer informatie in de gids voor burgers van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, op de volgende link:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf

Dit zijn jouw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens door GRUPO CORTEFIEL:

6.- Wat is het recht op inzage?

Je hebt het recht om van GRUPO CORTEFIEL uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de volgende gegevens in te zien: de verwerkingsdoeleinden; de categorieën van de verwerkte gegevens; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; indien mogelijk de voorziene opslagperiode van de persoonsgegevens of anders de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen.

Als je een verzoek indient om dit recht uit te oefenen, zal GRUPO CORTEFIEL je een kopie bezorgen van de verwerkte persoonsgegevens. Als je het verzoek via elektronische weg indient, ontvang je de informatie in een gangbaar elektronisch formaat.

Je kunt dit recht om de zes maanden uitoefenen, tenzij er een legitieme reden is om binnen deze termijn van zes maanden meer dan een keer een verzoek in te dienen.

In het geval van verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag GRUPO CORTEFIEL een vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met het inwilligen van het verzoek. Die vergoeding moet overeenkomen met de werkelijke kosten van de verwerking van het verzoek.

GRUPO CORTEFIEL zal je binnen de maand informeren over de maatregelen die zullen worden getroffen naar aanleiding van je verzoek. In het geval van bijzonder complexe verzoeken, kan dat twee maanden langer duren. Wij zullen je dat dan binnen de eerste termijn van een maand laten weten. Als GRUPO CORTEFIEL beslist niet op je verzoek in te gaan, zullen we je informeren over de redenen daarvoor, binnen de termijn van één maand na je verzoek.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op inzage in te dienen, kun je hier klikken, à emailen naar dpo@grupocortefiel.com of een brief schrijven naar Cortefiel S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

7.- Wat is het recht op rectificatie?

Je hebt het recht om aan GRUPO CORTEFIEL te vragen je persoonsgegevens te rectificeren als ze onjuist zijn. Rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden heb je het recht om je persoonsgegevens te laten aanvullen als ze onvolledig zijn, onder andere aan de hand van een bijkomende verklaring. Geef in je verzoek aan om welke gegevens het gaat en hoe we ze moeten rectificeren. Indien nodig moet je ook documenten toevoegen die aantonen dat de verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op rectificatie in te dienen, kun je hier klikken, e-mailen naar dpo@grupocortefiel.com of een brief schrijven naar Cortefiel S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

8.- Wat is het recht op wissing, ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’?

Je hebt het recht om GRUPO CORTEFIEL te vragen jouw persoonsgegevens te wissen, met name in de volgende omstandigheden: ze zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt; je trekt je toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; je maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking; ze zijn onrechtmatig verwerkt.

Als de wissing voortvloeit uit de uitoefening van het recht op bezwaar tegen verwerking voor direct marketing, kan GRUPO CORTEFIEL je identificatiegegevens bewaren om toekomstige verwerking voor direct marketing te voorkomen.

Als GRUPO CORTEFIEL de persoonsgegevens geopenbaard heeft en verplicht is deze te wissen, dient GRUPO CORTEFIEL redelijke maatregelen te treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, teneinde de verwerkingsverantwoordelijken te informeren over jouw verzoek tot wissing van links naar, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

Het voorgaande is niet van toepassing: om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor de gegevensverwerking vereist is; om een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor zover het recht op wissing de verwezenlijking van deze doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op wissing in te dienen, kun je hier klikken, e-mailen naar dpo@grupocortefiel.com of een brief schrijven naar Cortefiel S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

9.- Wat is het recht op beperking van de verwerking?

Je hebt het recht om GRUPO CORTEFIEL te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, met name in de volgende omstandigheden:

  • a) Je hebt de juistheid van je persoonsgegevens aangevochten – je kunt vragen om de verwerking te beperken totdat GRUPO CORTEFIEL de juistheid heeft kunnen verifiëren;
  • b) Je acht de verwerking onrechtmatig, maar GRUPO CORTEFIEL verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens – in de plaats daarvan kun je verzoeken om het gebruik ervan te beperken;
  • c) GRUPO CORTEFIEL heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt deze nodig heb voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • d) Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking – de verwerking wordt beperkt terwijl wordt onderzocht of de gerechtvaardigde gronden van GRUPO CORTEFIEL zwaarder wegen dan die van jou.

Wanneer je overeenkomstig deze alinea de beperking van de verwerking hebt verkregen, wordt je door GRUPO CORTEFIEL op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

GRUPO CORTEFIEL stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. GRUPO CORTEFIEL verstrekt jou informatie over deze ontvangers indien je hierom verzoekt.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op beperking van de verwerking in te dienen, kun je hier klikken, e-mailen naar dpo@grupocortefiel.com of een brief schrijven naar Cortefiel S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

10.- Wat is het recht op gegevensoverdraagbaarheid?

Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die je aan GRUPO CORTEFIEL hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je hebt eveneens het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door GRUPO CORTEFIEL, indien de verwerking berust op toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Als je jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, heb je het recht je persoonsgegevens direct te laten overdragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere, indien dat technisch mogelijk is.

De uitoefening van dit recht laat de mogelijkheden toegekend door het recht op wissing onverlet.

Het recht op overdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan GRUPO CORTEFIEL is verleend.

Het recht op overdraagbaarheid geldt niet voor de gegevens die GRUPO CORTEFIEL heeft afgeleid van gegevens die direct voortvloeien uit het gebruik dat GRUPO CORTEFIEL maakt van de verstrekte diensten.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid in te dienen, kun je hier klikken, e-mailen naar dpo@grupocortefiel.com of een brief schrijven naar Cortefiel S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

11.- Wat is het recht op bezwaar?

Je hebt het recht om op om het even welk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens, met inbegrip van profilering.

Als je dat recht uitoefent, zal GRUPO CORTEFIEL je persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de groep dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Direct marketing is een vorm van reclame die een of meerdere media gebruikt om direct met het doelpubliek te communiceren en meetbare antwoorden te verkrijgen. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dergelijke marketing of voor profilering, als deze betrekking heeft op direct marketing.

Als je bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, worden je persoonsgegevens niet langer verwerkt voor dergelijke doeleinden.

Om een verzoek tot uitoefening van het recht op bezwaar in te dienen, kun je hier klikken, e-mailen naar dpo@grupocortefiel.com of een brief schrijven naar Cortefiel S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

12.- Welke rechten heb je met betrekking tot de geautomatiseerde individuele besluitvorming?

Met betrekking tot de geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, heb je het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking of profilering gebaseerd besluit, tenzij dat noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en GRUPO CORTEFIEL; wettelijk is toegestaan en er ook voorzien is in passende maatregelen ter bescherming van jouw rechten, vrijheden en belangen; of berust op jouw uitdrukkelijke toestemming.

In het geval dat geautomatiseerde besluitvorming noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst en/of berust op jouw toestemming, zal GRUPO CORTEFIEL de passende maatregelen treffen om jouw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te beschermen, door jou ten minste het recht op menselijke tussenkomst wegens GRUPO CORTEFIEL toe te kennen, evenals het recht om je standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Om een verzoek tot uitoefening van het rechten heb je met betrekking tot de geautomatiseerde individuele besluitvorming in te dienen, kun je hier klikken, e-mailen naar dpo@grupocortefiel.com of een brief schrijven naar Cortefiel S.A., t.a.v. DPO, Avda. del Llano Castellano nº 51, 28034 Madrid.

Je kunt je ook richten tot het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming om bijkomende informatie betreffende je rechten te verkrijgen.

Als je toestemming hebt gegeven voor een specifiek doeleinde, heb je het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming voordat je deze had ingetrokken.

Je kunt verder ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor gegevensbescherming, in het bijzonder wanneer je je rechten niet naar genoegen hebt kunnen uitoefenen.